Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Osoby Zainteresowanej

Przez Klienta „Osoba Zainteresowana” rozumie się osobę, która korzystając z pośrednictwa Rellox, wyraziła zainteresowanie realizacją transakcji handlowej, np. kupna lub sprzedaży nieruchomości. Z reguły są to osoby zgłaszające chęć otrzymania dodatkowych informacji na temat nieruchomości, warunków transakcji i usług świadczonych przez spółkę Rellox. Są to również osoby kierujące do Rellox prośbę o pośrednictwo w obejrzeniu nieruchomości, a także w rozmowach ze stroną przyszłej umowy.

Cel przetwarzania danych osobowych Osoby Zainteresowanej:

 • Sporządzanie ofert handlowych i ich wysyłanie do Osoby Zainteresowanej.
 • Przygotowanie dokumentacji obejmującej informacje dotyczące nieruchomości, rynku nieruchomości, warunków transakcji itp.
 • Zapewnienie i organizacja spotkań w celu osobistego obejrzenia nieruchomości.
 • Pośrednictwo w kontakcie ze stroną przyszłej umowy lub jej przedstawicielem.
 • Pośrednictwo w kontakcie z innymi osobami, które są istotne dla podjęcia przez Osobę Zainteresowaną decyzji w sprawie ewentualnej przyszłej realizacji transakcji handlowej (np. adwokat, doradca podatkowy itp.).
 • Inne działania podejmowane zwłaszcza na podstawie aktywnego żądania Osoby Zainteresowanej.

Kategorie danych osobowych:

•    Imię i nazwisko.
•    Kontaktowy numer telefonu.
•    Kontaktowy adres e mail.

Uwaga: W niektórych przypadkach, w których Osoba Zainteresowana wyrazi zainteresowanie obejrzeniem nieruchomości lub osobistym spotkaniem z przedstawicielem strony przyszłej umowy, spółka Rellox wymaga od Klienta Osoby Zainteresowanej podpisania tzw. Deklaracji zainteresowania, w której określa się datę i godzinę, miejsce oraz warunki obejrzenia lub spotkania. Deklaracja zainteresowania zawiera następujące dane osobowe osoby, której dane dotyczą:

 • Imię i nazwisko.
 • Data urodzenia.
 • Miejsce stałego zamieszkania.
 • Adres kontaktowy.
 • Kontaktowy numer telefonu.
 • Kontaktowy adres e mail.

Kategorie odbiorców danych osobowych:

 • Pracownicy i osoby wyznaczone przez Administratora danych osobowych, którym dane osobowe są potrzebne do realizacji celu przetwarzania.
 • Partner handlowy spółki Rellox, np. sprzedający/kupujący nieruchomość bądź przedstawiciel strony sprzedającej/kupującej itp.
 • Firma organizująca wynajem przedmiotowej nieruchomości.
 • Kancelaria adwokacka.
 • Notariusz.
 • Doradca podatkowy.
 • Doradca hipoteczny.
 • Dostawcy usług informatycznych.
 • Ewentualnie inne osoby istotne dla celów przetwarzanie danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Spółka Rellox jest uprawniona do przetwarzania otrzymanych danych osobowych Osoby Zainteresowanej przez okres, w którym można zakładać, że Osoba Zainteresowana jest zainteresowana współpracą ze spółką Rellox. Okres ten zostaje ustalony na 10 lat od dnia wyrażenia zainteresowania współpracą przez Osobę Zainteresowaną.
 
W przypadku Osoby Zainteresowanej, która korzystając z pośrednictwa Rellox obejrzała (osobiście lub za pośrednictwem umocowanego przedstawiciela) nieruchomość lub odbyła osobiste spotkanie z przedstawicielem potencjalnej strony umowy, okres przetwarzania danych osobowych zostaje ustalony na 10 lat od dnia obejrzenia nieruchomości lub odbycia spotkania.
 
Przez konkretną datę usunięcia danych osobowych z bazy danych spółki Rellox rozumie się 24 maja roku następującego po upływie 10 lat od wyżej określonego dnia.

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:

Hot tips | Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6000 nieruchomości z całego świata Kompletna oferta

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo: