Informacje na temat przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników, osób zainteresowanych pracą

Przez pracowników rozumie się osoby, które wykonują na rzecz spółki Rellox pracę w oparciu o przepisy prawa pracy (stosunek pracy, umowa na czas wykonywania określonej pracy).

Przez współpracowników rozumie się osoby, które wykonują na rzecz spółki Rellox pracę w oparciu o inny stosunek prawa, np. na podstawie umowy o dzieło autorskie itp.
 
Przez osoby zainteresowane pracą rozumie się osoby, które przekazały spółce Rellox swoje dane osobowe w celu dokonania oceny przydatności na stanowisko pracy w spółce Rellox.

Cel przetwarzania danych osobowych: *)

 • Zawarcie umowy o pracę lub innej umowy / umowy na czas wykonywania określonej pracy, umowy o dzieło autorskie itp.
 • Wypłata wynagrodzenia / nagrody.
 • Odprowadzanie przewidzianych prawem podatków i opłat.
 • Inne przewidziane prawem obowiązki spółki Rellox w stosunku do pracowników i współpracowników.

Kategorie danych osobowych: *)

 • Imię i nazwisko.
 • Data urodzenia.
 • PESEL.
 • Miejsce stałego zamieszkania.
 • Adres kontaktowy.
 • Kontaktowy numer telefonu.
 • Kontaktowy adres e mail.
 • Bank i numer rachunku.
 • Ewentualnie inne dane osobowe niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

Kategorie odbiorców danych osobowych: *)

 • Pracownicy i osoby wyznaczone przez Administratora danych osobowych, którym dane osobowe są potrzebne do realizacji celu przetwarzania.
 • Zewnętrzny dostawca usług księgowych.
 • Kancelaria adwokacka.
 • Dostawcy usług informatycznych.
 • Organy i instytucje państwowe.

Okres przetwarzania danych osobowych: *)

Spółka Rellox ma obowiązek przetwarzania otrzymanych danych osobowych pracowników i współpracowników przez czas trwania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której wykonywana jest praca, np. umowa na czas wykonywania określonej pracy itp., a następnie przez przewidziany prawem okres po zakończeniu umowy.
 
*) Dane te dotyczą tylko pracowników i współpracowników

Osoby zainteresowane pracą

W przypadku osób zainteresowanych pracą lub współpracą spółka Rellox zbiera i przetwarza tylko takie dane osobowe, które osoba zainteresowana pracą dobrowolnie przekazała spółce Rellox (z reguły w formie życiorysu). Rellox przetwarza dane osobowe niektórych osób zainteresowanych pracą przez okres 3 lat od daty doręczenia danych do spółki Rellox w celu ewentualnego kontaktu w przyszłości.
 
Przez konkretną datę usunięcia danych osobowych z bazy danych spółki Rellox rozumie się 24 maja roku następującego po upływie 3 lat od momentu przekazania danych.
 
Dane osobowe są przeznaczone tylko dla pracowników i osób wyznaczonych przez Administratora danych osobowych, którym dane osobowe są potrzebne do realizacji celu przetwarzania.

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:

Hot tips | Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6000 nieruchomości z całego świata Kompletna oferta

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo: